Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Fıkıh

“er-Redd ‘Ala Siyeri’l-Evzâî” Eseri Neşredildi.

Ebu Yusuf

 

ÖN SÖZ

Siyer, fıkıh ıstılahâtı içerisinde devletler ‘umūmі ve husūsі hukūk esâslarını teşkil eden mühim bir kısımdır.

Şerі‘at-ı Muhammediyyede, İslâm nizâmına tābi‘ devletin zımmî teba‘aya, bu zımmî teba‘a ile müslimler arasındaki mu‘āmelāta, beyne’l-milel ticarete, müste’men hukūkundan İslâm devletinin sâir dâru’l-harb devletleri arasındaki münâsebete varıncaya kadar çok mühim bir sahayı teşkil eder.

Bu sebeble “Resûlu’llâh –Aleyhi’s-selâm–, ve sahābe-i kirâm hazerâtının mu‘āmelātı esâs alınarak, bu mevzu’lar dâru’l-harb – dâru’l-İslâm mefhûmu üzerinden daha ilk asırda kaleme alınmış olup son devir ‘ulemāya varıncaya kadar (ınkıta olmaksızın) işlenmiş, hattâ Ḥanefî ‘ameli mezhebinin temel sistematiğini teşkil etmiştir.

Zira cihâd, harb, sulh, mürted, kölelik, haraç, emvâl, ganîmet, cizye, emân ve fâiz başta olmak üzere hatta nikâh akdine varıncaya kadar mezhebin bu mes’elelere dair ahkâmında dâru’l-harb – dâru’l-İslâm taksîmi yapılmış, dahası bu mezhep ḳā‘idelerinin bütünü sayesinde ilk asırdan bugüne, mes’ele halleden, muhtevâ’ zenginliğine sahip bir literatür meydâna gelmiştir.

Fi’l-hakîka, esâsı devletler hukūku olması hasebiyle, dünyâda ilk defa şark vilâyetlerinin en müstesnâ âlimleri eliyle insicâmlı esâslara dayanan ve her devirde işlenen bu mevzu’lar, batıda ancak XVI. Asır ve sonrasında doğmaya başlamış, dahi onların literatürlerine de büyük te’sir etmiştir.

İş bu tercüme, cihād, harbi ,müs’temen, ribâ, ganîmet, mürted, esir, köle, hadler, cizye, hicret, emvâl gibi mevzu’ları iḥtivā eden ilk devir asâr arasında olup husûsen Evzâî ve Ebû Yusüf hazerâtının reddiye māhiyyettinde ictihādları cihetinden mühim bir yere sahiptir.

Evzâî, Ebû Hanîfeye ait, Hasan eş-Şeybâni’den gelen rivayetlere karşı reddiye maksadlı risâle kaleme almış, buna karşı Ebû Yusüf ise hocası İmâm Ebû Hanîfe’nin ictihādlarını mudāfa‘a sadedinde tercümesini yapdığımız “er-Reddü ‘alâ Siyeri Evzâî” adlı bu eseri hazırlamıştır. Ebû Yusüf, işlenen 35 mes’elenin tamâmına yakınında İmâm Ebû Hanîfeyi mudāfa‘a etmekde bazı kerre ise kendi görüşünü serdeylemektedir.

Eserin diğer bir orjinalliği ise Evzâî’ye aid bir siyerin varlığıdır.

Siyer Ebu yusuf

________________________________

Eseri Satın Almak için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu